• 1

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 2

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 3

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 4

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

Copyright 2024 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach powstał z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach na mocy Uchwały Nr XX/117/91 Rady Gminy i Miasta w Bełżycach z dnia 16.12.1991 r. Od 31.12.1991 r. funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bełżyce. Zgodnie ze statutem Zakład świadczy usługi komunalne dla osób fizycznych i instytucji z terenu miasta i gminy Bełżyce. Przedmiotem działania Zakładu jest:

 • zaopatrywanie ludności w wodę, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
 • gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi samorządu terytorialnego (eksploatacja i remonty),
 • wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów publicznych zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami,
 • świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej i gminnej,
 • świadczenie usług w zakresie dostarczania energii cieplnej.

W skład Zakładu wchodzą następujące działy:

 • Dział Wodociągów i Kanalizacji,
 • Dział Mieszkaniowy i Remontów,
 • Dział Oczyszczania, Transportu i Zieleni,
 • Dział Administracyjno-Organizacyjny,
 • Dział Finansowo-Księgowy.

Dział Wodociągów i Kanalizacji  mieści się przy ul. Lubelskiej 145 w Bełżycach, do zadań tego działu należy przede wszystkim:

 • zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz odprowadzanie ścieków,
 • usuwanie awarii wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wydawanie warunków korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez jednostki uspołecznione oraz osoby fizyczne,
 • prowadzenie eksploatacji ujęć wody i oczyszczalni ścieków,
 • zawieranie umów na dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków z odbiorcami,
 • instalowanie wodomierzy i dokonywanie odczytów u odbiorców wody,
 • prowadzenie rozliczeń z odbiorcami za pobraną wodę i odprowadzane ścieki,
 • windykacja należności za świadczone usługi.

Dział Mieszkaniowy i Remontów prowadzi całokształt zagadnień związanych z administrowaniem zasobów mieszkaniowych – komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, w szczególności:

 • na podstawie decyzji organów administracji państwowej i zgodnie z nimi zasiedlanie lokali mieszkalnych,
 • sporządzanie umów najmu na lokale mieszkalne oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • naliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami czynszu za lokale mieszkalne z uwzględnieniem przyznanych dodatków mieszkaniowych,
 • zapewnienie mieszkańcom administrowanych budynków prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i energetycznych oraz ich konserwacja,
 • współpraca z zarządami wspólnot mieszkaniowych,
 • w oparciu o aktualny stan administrowanych zasobów mieszkaniowych dokonuje okresowych przeglądów oraz typuje obiekty do remontów bieżących i gruntownych,
 • windykacja zaległości z tytułu czynszu, zaliczki na eksploatację i funduszu remontowego.

Dział Oczyszczania, Transportu i Zieleni zajmuje się wykonywaniem następujących usług: 

 • wywóz nieczystości stałych i płynnych na podstawie zgłoszeń i podpisanych umów,
 • letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów publicznych zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami,
 • świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej i gminnej,
 • prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Dział Administracyjno-Organizacyjny jako wydzielona komórka organizacyjna odpowiada za szereg spraw związanych z funkcjonowaniem Zakładu. Najważniejsze z nich to: opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych, prowadzenie obsługi kancelaryjnej i obiegu dokumentów, sprawy związane z administracją obiektów, terenu czy wyposażenia: planowanie, zakupy, konserwacja, eksploatacja.  W ramach Działu funkcjonują kadry, które prowadzą wszelkie sprawy pracownicze  zatrudnionych osób.

Dział Finansowo-Księgowy – pracą Działu kieruje Główny Księgowy. Zadania Działu wynikają z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości i polegają w szczególności na:

1) prowadzeniu rachunkowości;

2) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi, których dysponentem jest Zakład, w tym prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń należności i zobowiązań;

3) prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 2 w szczególności poprzez prowadzenie ewidencji należności Zakładu podlegających egzekucji, monitorowanie terminów wpłat oraz prowadzenie działań w zakresie egzekucji tych należności;

4) opracowanie projektu planu finansowego Zakładu;

5) analiza wykorzystania środków budżetowych będących w posiadaniu Zakładu;

6) opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego i ich analiza;

7) prowadzenie kasy Zakładu na potrzeby własne;

8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora, dotyczących zasad rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

9) prowadzenie ewidencji syntetycznej mienia Zakładu,.